logo

Cập nhập khác

image

Trang cá nhân và chức năng Thông báo

<p style="text-align: justify;">Ở Trang c&aacute; nh&acirc;n, bạn c&oacute; thể chỉnh sửa c&aacute;c th&ocirc;ng tin về t&agrave;i khoản, x&aacute;c thực t&agrave;i khoản, chỉnh sửa tin đăng verify,... dễ d&agrave;ng với c&aacute;c hướng dẫn sẵn c&oacute; tr&ecirc;n hệ thống:</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/tcbxDhoWDVawDW9tGznCiGj0TaySkC33EgDk7r7t.png" alt="Trang c&aacute; nh&acirc;n verifyReal" width="1536" height="877" /></p> <p style="text-align: justify;">Tại nền tảng verifyReal, sự can thiệp của nh&acirc;n vi&ecirc;n hệ thống gần như được hạn chế ở mức tối đa, nhằm mang đến trải nghiệm xuy&ecirc;n suốt - kh&ocirc;ng gi&aacute;n đoạn trong to&agrave;n bộ chức năng (đăng tin, b&igrave;nh luận, nhắn tin, đặt lịch hẹn,...) v&agrave; giờ l&agrave; chức năng Th&ocirc;ng b&aacute;o, với chức năng th&ocirc;ng b&aacute;o th&igrave; mọi tương t&aacute;c giữa người d&ugrave;ng như ưa th&iacute;ch, nhắn tin, b&igrave;nh luận, trả lời b&igrave;nh luận,... đều sẽ được notification trực tiếp v&agrave; thời gian thực, chỉ cần truy cập verifyReal v&agrave; đăng nhập l&agrave; bạn c&oacute; thể quản l&yacute;,&nbsp;thao t&aacute;c mọi thứ trong tầm kiểm so&aacute;t của m&igrave;nh n&ecirc;n kh&ocirc;ng sợ việc "đ&uacute;ng người - sai thời điểm" nh&eacute; ;) . Tuy nhi&ecirc;n, nhớ xem Điều khoản sử dụng để tr&aacute;nh giữa vi phạm đ&aacute;ng tiếc (spam b&igrave;nh luận, tin nhắn, đăng tin tr&ugrave;ng lặp, cố &yacute; l&agrave;m phiền, ảnh hưởng ti&ecirc;u cực đến người d&ugrave;ng kh&aacute;c,... Tất cả nhằm tạo n&ecirc;n m&ocirc;i trường minh bạch v&agrave; văn minh chung, ch&uacute;ng t&ocirc;i mong bạn thấu hiểu.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/5vytydX0ZKX7j6WM2CsXzNNxJkBN1yYmPMCqoQhO.png" alt="Th&ocirc;ng b&aacute;o verifyReal" width="1200" height="689" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

image

Các cách thức liên hệ người dùng

<p style="text-align: justify;">Hiện tại <a title="verifyReal c&oacute; 3 h&igrave;nh thức li&ecirc;n hệ ch&iacute;nh" href="../../../blog/cac-cach-thuc-lien-he-nguoi-dung">verifyReal hiện tại c&oacute; 3 h&igrave;nh thức li&ecirc;n hệ ch&iacute;nh</a>:</p> <p style="text-align: justify;">1. Gửi Email li&ecirc;n hệ: Mẫu th&ocirc;ng tin sau khi được nhập sẽ gửi trực tiếp đến Email đ&atilde; đăng k&yacute; của người d&ugrave;ng đăng tải th&ocirc;ng tin.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../../storage/editors/images/2019/1/1/er53e5nEorkyg8v0RjPJwsMqdCznMKzVNfNGiRgJ.png" alt="Email li&ecirc;n hệ" width="1200" height="682" /></p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../../storage/editors/images/2019/1/1/lYnHhyCsa4WZIGbwvUMGaX1WDBGruNeez3k5OEN0.png" alt="V&agrave;o inbox người d&ugrave;ng" width="1200" height="437" /></p> <p style="text-align: justify;">2. Nhắn tin trực tiếp: Tin nhắn sau khi được gửi sẽ hiển thị ở giao diện "Hộp tin nhắn" của người gửi v&agrave; người nhận, để thuận tiện trao đổi th&ocirc;ng tin real-time.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../../storage/editors/images/2019/1/1/GEhq2Am0wX0A5XvAT5y2iTKpeEZ4HyVkWE0pSFzl.png" alt="Nhắn tin trực tiếp" width="1200" height="690" /></p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../../storage/editors/images/2019/1/1/Sqwrk1178sVwtgoXF8DPGRfmQwCrZ5kL1cXUr3lw.png" alt="Hộp tin nhắn" width="1200" height="675" /></p> <p style="text-align: justify;">3. Đặt lịch hẹn: Hẹn gọi lại, hẹn gặp, cần hỗ trợ th&ecirc;m, th&ocirc;ng tin kh&aacute;c,... th&ocirc;ng qua chức năng đặt lịch. Lịch hẹn sau khi đặt sẽ được gửi trực tiếp v&agrave;o Email người d&ugrave;ng đ&atilde; đăng tải th&ocirc;ng tin</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong>*Chỉ những t&agrave;i khoản đ&atilde; x&aacute;c thực mới c&oacute; thể sử dụng t&iacute;nh năng đặt lịch hẹn để li&ecirc;n hệ/hẹn gặp/hẹn giao dịch với người d&ugrave;ng kh&aacute;c.</strong> V&agrave; để mỗi "Đặt lịch hẹn" l&agrave; 1 cuộc hẹn đ&aacute;ng gi&aacute; thực sự th&igrave; <strong>mỗi User chỉ được đặt lịch hẹn 1 lần duy nhất/Bất động sản</strong> (P/s: C&aacute;c User kh&aacute;c vẫn thấy chức năng "Đặt lịch hẹn" b&igrave;nh thường, chỉ những User đ&atilde; hẹn rồi th&igrave; sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n thấy biểu tượng "Đặt lịch hẹn" hiển thị nữa). Vậy n&ecirc;n h&atilde;y ch&uacute; &yacute; điền th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy để mỗi cuộc hẹn đều c&oacute; thể trở th&agrave;nh một giao dịch bạn nh&eacute;.</em></p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../../storage/editors/images/2019/1/1/K94gP5oN34FfVEwTjS6alPZdd615wqnXWvghfK58.png" alt="Đặt lịch hẹn gọi/gặp" width="1200" height="686" /></p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../../storage/editors/images/2019/1/5/H56FnVD4lNGPrqcJXhoss54t0N8RPHy3jIWXzSvw.png" alt="" width="1403" height="599" /></p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, ở giao diện hiển thị tin đăng, b&igrave;nh luận,... bạn cũng c&oacute; thể để lại th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ nhưng bạn n&ecirc;n c&acirc;n nhắc kỹ nếu thực sự cần thiết.</p>