logo

Tính năng đăng tin

image

Hướng dẫn đăng tin verify

<p style="text-align: justify;"><a href="../../../blog/huong-dan-dang-tin-verify"><strong>"Tin đăng x&aacute;c thực - verify</strong></a> <strong>l&agrave; t&iacute;nh năng chỉ d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho c&aacute;c t&agrave;i khoản đ&atilde; x&aacute;c thực</strong> (c&oacute; dấu t&iacute;ch xanh "verified" b&ecirc;n cạnh ảnh đại diện), với c&aacute;c t&agrave;i khoản chưa x&aacute;c thực (dấu gạch ch&eacute;o đỏ "unverified" cạnh ảnh đại diện) - tin đăng sẽ vẫn hiển thị trong thời gian từ 24h - 48h, tuy nhi&ecirc;n sau thời gian tr&ecirc;n nếu t&agrave;i khoản vẫn chưa được x&aacute;c thực (upload CMND/Passport trong giao diện Trang c&aacute; nh&acirc;n để được x&aacute;c minh) th&igrave; tin đăng sẽ được x&oacute;a bởi hệ thống lọc tin. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n rất nhiều t&iacute;nh năng kh&aacute;c (đặt lịch hẹn, tăng độ tin cậy,...) m&agrave; chỉ t&agrave;i khoản x&aacute;c thực mới c&oacute; thể sử dụng. Bạn n&ecirc;n x&aacute;c thực t&agrave;i khoản để được trải nghiệm đầy đủ t&iacute;nh năng."</p> <p style="text-align: justify;">1. Tại giao diện Trang c&aacute; nh&acirc;n, nhấp v&agrave;o icon "đăng tin x&aacute;c thực" để đến giao diện đăng tin:</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/GAzWGsCa83aocvjhI79bsM1yZoujVUwE7R2jMRhc.png" alt="Nhấp v&agrave;o icon đăng tin x&aacute;c thực" width="1200" height="685" /></p> <p style="text-align: justify;">2. Nhập c&aacute;c th&ocirc;ng tin theo hướng dẫn v&agrave; tải h&igrave;nh ảnh cho tin đăng:</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/gyYLrvod709rQ2wV2odMbhP14dyRsIgKPqCvNtFf.png" alt="Nhập c&aacute;c th&ocirc;ng tin theo hướng dẫn" width="1200" height="688" /></p> <p style="text-align: justify;"><em>*Tips: Upload ph&aacute;p l&yacute; bất động sản để được x&aacute;c thực (ảnh sẽ kh&ocirc;ng hiển thị ở giao diện tin đăng) v&agrave; tin sẽ hiển thị với t&iacute;ch xanh "verified" sau khi được x&aacute;c minh - gi&uacute;p gia tăng hiệu quả v&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute;.</em></p> <p style="text-align: justify;">3. Đồng &yacute; c&aacute;c điều khoản sử dụng &amp; X&aacute;c nhận để tin đăng được hiển thị (kh&ocirc;ng cần duyệt, nhưng nếu th&ocirc;ng tin kh&ocirc;ng đ&uacute;ng, tr&ugrave;ng lặp, sẽ bị x&oacute;a m&agrave; kh&ocirc;ng cần th&ocirc;ng b&aacute;o trước).Bạn c&oacute; thể ham khảo th&ecirc;m tại: <a href="../../blog/dieu-khoan-su-dung"><strong>Điều khoản sử dụng</strong></a></p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/X2pSXDcchhM0UlpOYqQS1Lw9Yr5oC18ULO8DlFBx.png" alt="Đồng &yacute; c&aacute;c điều khoản v&agrave; x&aacute;c nhận" width="1200" height="686" /></p> <p style="text-align: justify;">Như vậy l&agrave; sau v&agrave;i thao t&aacute;c đơn giản, tin đăng đ&atilde; được hiển thị ngo&agrave;i giao diện v&agrave; tr&ecirc;n cả bản đồ t&igrave;m kiếm rồi, thật dễ d&agrave;ng phải kh&ocirc;ng n&agrave;o ? Nhưng lưu &yacute; về điều khoản bạn nh&eacute;.</p>

image

Hướng dẫn đăng thẻ tin tìm kiếm

<p style="text-align: justify;"><a href="../../../blog/huong-dan-dang-the-tin-tim-kiem"><strong>Thẻ t&igrave;m kiếm tagSearch </strong></a>l&agrave; t&iacute;nh năng&nbsp;ưu việt v&agrave; rất tiện dụng, r&uacute;t ngắn qu&aacute; tr&igrave;nh t&igrave;m kiếm th&ocirc;ng tin cũng như giao diện hiển thị trực quan, nhằm mang đến trải nghiệm t&igrave;m kiếm cũng như đăng tải th&ocirc;ng tin một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng, nhanh ch&oacute;ng tại nền tảng verifyReal:</p> <p style="text-align: justify;">1. Sau khi đăng nhập, bạn c&oacute; thể nhấp v&agrave;o Menu b&ecirc;n tr&aacute;i - Trang c&aacute; nh&acirc;n để đi đến giao diện đăng thẻ tin:</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/Zh4EZjsnOuOB3H0RNxLXcnzuNCqYNi6ogJyemcis.png" alt="Nhấp v&agrave;o menu b&ecirc;n tr&aacute;i để đi đến giao diện đăng thẻ tin" width="1200" height="675" /></p> <p style="text-align: justify;">2. Nhập c&aacute;c th&ocirc;ng tin chi tiết theo hướng dẫn:</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/ZNyu7APmoERW03Ye3TEYpsn0h7GsMIJgvxCtE9rI.png" alt="Nhập c&aacute;c th&ocirc;ng tin chi tiết thẻ tin theo hướng dẫn" width="1536" height="879" /></p> <p style="text-align: justify;">3. Kiểm tra/Chỉnh sửa thẻ tin hiển thị ở mục "Quản l&yacute; thẻ tin" ở Menu tr&aacute;i:</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/nMzuQ2YAWEUoPAXETeSInpTE5RIyS0hLTRlsMdAO.png" alt="Nhấp v&agrave;o menu tr&aacute;i mục quản l&yacute; thẻ tin" width="1200" height="686" /></p> <p style="text-align: justify;">Hy vọng qua b&agrave;i hướng dẫn, việc đăng tải thẻ tin của bạn sẽ nhanh ch&oacute;ng hơn. Cũng dễ d&agrave;ng m&agrave; phải kh&ocirc;ng ? Cần hỗ trợ bạn cứ nhắn ở icon chat b&ecirc;n phải - g&oacute;c dưới nh&eacute;.</p>