logo

Tính năng tìm kiếm

image

Tìm kiếm tin xác thực theo địa điểm

<p style="text-align: justify;"><a href="../../../blog/huong-dan-dang-tin-verify"><strong>"Tin đăng x&aacute;c thực - verify</strong></a> <strong>l&agrave; t&iacute;nh năng chỉ d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho c&aacute;c t&agrave;i khoản đ&atilde; x&aacute;c thực</strong> (c&oacute; dấu t&iacute;ch xanh "verified" b&ecirc;n cạnh ảnh đại diện), với c&aacute;c t&agrave;i khoản chưa x&aacute;c thực (dấu gạch ch&eacute;o đỏ "unverified" cạnh ảnh đại diện) - tin đăng sẽ vẫn hiển thị trong thời gian từ 24h - 48h, tuy nhi&ecirc;n sau thời gian tr&ecirc;n nếu t&agrave;i khoản vẫn chưa được x&aacute;c thực (upload CMND/Passport trong giao diện Trang c&aacute; nh&acirc;n để được x&aacute;c minh) th&igrave; tin đăng sẽ được x&oacute;a bởi hệ thống lọc tin. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n rất nhiều t&iacute;nh năng kh&aacute;c (đặt lịch hẹn, tăng độ tin cậy,...) m&agrave; chỉ t&agrave;i khoản x&aacute;c thực mới c&oacute; thể sử dụng. Bạn n&ecirc;n x&aacute;c thực t&agrave;i khoản để được trải nghiệm đầy đủ t&iacute;nh năng."</p> <p style="text-align: justify;">1. Nhấp v&agrave;o icon "T&igrave;m kiếm" ở giao diện Trang chủ hoặc icon "T&igrave;m theo địa điểm" ở Trang c&aacute; nh&acirc;n:</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/fu1DGpEvQYqFGK1juLUzh58MQVFtfljz9t9RF1NE.png" alt="T&igrave;m kiếm tin verifyReal tại trang chủ" width="1200" height="675" /></p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/rQwQB2O1GWKE2OKK7MZddaN93TwhtTn3GNSxPKEl.png" alt="T&igrave;m kiếm tin verifyReal tại trang c&aacute; nh&acirc;n" width="1200" height="690" /></p> <p style="text-align: justify;">2. C&aacute;c địa điểm được shortlist theo trang với th&ocirc;ng tin cơ bản b&ecirc;n g&oacute;c phải v&agrave; th&ocirc;ng tin bản đồ b&ecirc;n g&oacute;c tr&aacute;i:</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/rnTN4HvHdJwCjbQbQnpGQzzYUaguGsjQNKqKbWNj.png" alt="Shortlist verifyReal" width="1200" height="688" /></p> <p style="text-align: justify;">3. Nhấp v&agrave;o tin đăng x&aacute;c thực ph&ugrave; hợp để xem nội dung:</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/21JBVfIJYZsLRm7sOqxkseOwd0FPbKm3lyz4UUYo.png" alt="Nội dung tin đăng x&aacute;c thực verifyReal" width="1200" height="685" /></p> <p style="text-align: justify;">4. Lưu v&agrave;o ưa th&iacute;ch, gửi email, tin nhắn, đặt lịch hẹn trực tiếp người đăng, tham khảo th&ecirc;m tại: <a href="../../blog/cac-cach-thuc-lien-he-nguoi-dung"><strong>C&aacute;c h&igrave;nh thức li&ecirc;n hệ người d&ugrave;ng</strong></a> để biến th&ecirc;m về t&iacute;nh năng.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/k4O40CjUL6WLO9yDnvLq3zyN4mBC5lHtiTngvFCo.png" alt=" Tin đăng bất động sản ch&iacute;nh chủ x&aacute;c minh verifyReal" width="1200" height="684" /></p> <p style="text-align: justify;">5. Hoặc bạn cũng c&oacute; thể để lại b&igrave;nh luận, nhưng lưu &yacute; về nội dung v&agrave; điều khoản để tr&aacute;nh bị x&oacute;a m&agrave; kh&ocirc;ng th&ocirc;ng b&aacute;o trước nh&eacute;, xem th&ecirc;m tại: <a href="../../blog/dieu-khoan-su-dung"><strong>Điều khoản sử dụng</strong></a></p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/sbun4Z3pOcSAvWbla6LiFqzKEo9sQNfCZpkoOEiv.png" alt="" width="1200" height="685" /></p> <p style="text-align: justify;">Hiển thị trực quan - T&iacute;nh năng dễ d&agrave;ng, bạn c&ograve;n chờ g&igrave; m&agrave; chưa đăng k&yacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia v&agrave;o cộng đồng verifyReal ngay h&ocirc;m nay nhỉ ? Đăng k&yacute; miễn ph&iacute; v&agrave; sử dụng c&aacute;c t&iacute;nh năng tại: <a href="../../">https://verifyreal.com/</a> (G&oacute;c phải - B&ecirc;n tr&ecirc;n) nh&eacute;.</p>

image

Thao tác với thẻ tìm kiếm trong bảng tin

<p style="text-align: justify;">Việc t&igrave;m kiếm nhu cầu ph&ugrave; hợp giữa "mu&ocirc;n tr&ugrave;ng" tin đăng được xem l&agrave; kh&aacute; mất thời gian cũng như g&acirc;y trải nghiệm kh&ocirc;ng tốt. Thấu hiểu điều n&agrave;y, verifyReal với t&iacute;nh năng "tagSearch" sẽ mang đến trải nghiệm t&igrave;m kiếm cực kỳ nhanh ch&oacute;ng với hệ thống tag real-time, hiển thị gợi &yacute;, lựa chọn t&igrave;m kiếm, shortist địa điểm, nhu cầu,... chỉ với thao t&aacute;c nhấp chuột đơn giản (ngo&agrave;i ra bạn cũng c&oacute; thể nhập từ kh&oacute;a t&igrave;m kiếm nếu muốn t&igrave;m chi tiết hơn).</p> <p style="text-align: justify;">1. Tại Trang c&aacute; nh&acirc;n, nhấp v&agrave;o icon "T&igrave;m trong bảng tin" để đi đến giao diện thẻ t&igrave;m kiếm:</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/P29eyfo8f2Fz1FbhA0Il0zoWJoJsJQCzONx366KG.png" alt="Nhấp v&agrave;o icon để đến giao diện bảng tin" width="1200" height="678" /></p> <p style="text-align: justify;">2. Hiển thị trực quan chỉ với "1 trang duy nhất" cho mọi t&igrave;m kiếm, tagSearch - H&atilde;y search theo c&aacute;ch của bạn ;) :</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/spFnhOaf7Sc9A1GSshlKWC6fEqzagA7BIRnmENLv.png" alt="Giao diện thẻ t&igrave;m kiếm" width="1200" height="686" /></p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/KFM3Nt06ZnTMXPDxEm4TbAcEmTZQ0wOCexujXpc7.png" alt="Hiển thị nội dung thẻ đăng" width="1200" height="684" /></p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/pDWBuB28lOGSSsAMatcBJpyAFCzDCOOiefImGlQH.png" alt="Th&ocirc;ng b&aacute;o hết thẻ t&igrave;m kiếm" width="1536" height="872" /></p> <p style="text-align: justify;">3. Nếu đ&atilde; t&igrave;m được thẻ ph&ugrave; hợp, bạn c&oacute; thể nhấp v&agrave;o để xem chi tiết nội dung cũng như: ghim thẻ, b&igrave;nh luận,... ngay tại giao diện nội dung thẻ tin. Nhưng lưu &yacute; những b&igrave;nh luận spam, vi phạm điều khoản, "khoan cắt b&ecirc; t&ocirc;ng",... sẽ bị x&oacute;a m&agrave; kh&ocirc;ng cần th&ocirc;ng b&aacute;o trước, h&atilde;y trao đổi th&ocirc;ng tin cần thiết bạn nh&eacute;.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/jg40JYbhdsfVW929DqnZy8XcFlc4oG89JkB5X9fv.png" alt="Nội dung thẻ t&igrave;m kiếm" width="1200" height="682" /></p> <p style="text-align: justify;">4. C&aacute;c thẻ t&igrave;m kiếm tương đương cũng l&agrave; sự lựa chọn kh&ocirc;ng thể bỏ qua, xem th&ecirc;m biết đ&acirc;u sẽ t&igrave;m được thẻ tin ưng &yacute; hơn nhỉ ?</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/kaxAuc5SYJnam1dUuU6GKpH6jbA1ANwX3UpCzVQg.png" alt="Thẻ tin tương đương" width="1200" height="685" /></p> <p style="text-align: justify;">Một v&agrave;i t&iacute;nh năng kh&aacute;c được thể hiện qua h&igrave;nh ảnh sau, Ch&uacute;c bạn c&oacute; trải nghiệm t&igrave;m kiếm nhanh ch&oacute;ng v&agrave; ưng &yacute; tại verifyReal:</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/zfQBKCD77WHDyLJ4esuXdJaRFVyzQcXZsIRgUlha.png" alt="Thẻ tim đ&atilde; ghim" width="1200" height="684" /></p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/7i37wVfmyGPZgTD3qdr8upN8ekh62ceTjwDRmWhA.png" alt="C&agrave;i đặt th&ocirc;ng b&aacute;o thẻ tin verifyReal" width="1200" height="684" /></p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../storage/editors/images/2019/1/1/TBwkt6HUV95DGUYE8lqBdCaSj8AaF0qFcMuC8D8p.png" alt="Hết rồi :)" width="1200" height="682" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>